Miljö och Hållbarhet

Kvalité, miljö, socialt ansvar, arbetsmiljö

Gama_miljo_hallbarhet.jpgGAMA Dental AB har som affärsidé att med hög servicegrad och god kunskap erbjuda dentala kvalitetsprodukter till fördelaktiga priser och med hög kvalitet. Medarbetare som har kundrelaterat arbete ska vara tandvårdsutbildad. Verksamheten ska präglas av ärlighet och öppenhet i syfte att upprätthålla en attraktiv och inkluderande företagskultur och att stärka långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners.

Vårt produktsortiment ska utgöras av dentala förbrukningsartiklar och mindre utrustning som efterfrågas i tandläkarens dagliga verksamhet. Vi ska sträva efter att leverera rätt produkter i rätt antal och i rätt tid och att tillmötesgå kundernas krav och önskemål. För att bidra till god patientsäkerhet ska vi säkerställa att de medicintekniska produkter vi tillhandahåller uppfyller kraven i lagstiftning för medicintekniska produkter.

Tillämpliga lagar och andra myndighetskrav ska övervakas och följas i syfte att bibehålla verksamhetssystemets effektivitet och förbättra vår miljöprestanda.
Vi ska arbeta för en minskad miljöbelastning och en bättre miljö bland annat genom att övervaka och försöka påverka antalet leveranstillfällen till våra kunder.
Vi åtar oss även att ständigt utöka vårt produktutbud med miljövänligare alternativ och att verka för att de produkter vi tillhandahåller tillverkas under hållbara och socialt ansvarsfulla förhållanden.

Våra medarbetare ska ta ansvar för sina egna arbetsinsatser. Alla ska ges goda förutsättningar att bidra till förändringar och förbättringar inom sitt arbetsområde, att påverka sin arbetsmiljö samt att utveckla sin kompetens. Hos oss ska ingen skillnad göras mellan medarbetarna beroende på etnisk bakgrund, funktionshinder, livsstil eller kön och vi ska eftersträva att skapa och upprätthålla en trygg och stimulerande arbetsmiljö där alla trivs.